చెమట చుక్కల చదువులు నాయి।। కాయా కష్టం పాఠాలు। ।

”అద్భుతం జరిగేటప్పుడు ఎవరు గుర్తించరు, జరిగాక గుర్తించాలిసిన అవసరం లేదు” అని ఖలేజా సినిమాలోని మాట గుర్తుండే ఉంటాది. ఈ ఒక్క మాట మనకి చాలా సందర్భాల్లో … More

మరో నాలుగు తరాలకి కావాల్సిన ఏ.ఆర్ రెహమాన్!

మన దేశంలో సినిమాలు చూడని వారు ఉంటారేమో కానీ సంగీతం వినని వారు ఉండరు. అందులోనూ ఏ.ఆర్ రెహమాన్ గారి సంగీతం తెలియని వాళ్ళు అస్సలు ఉండరు.ఇప్పటి … More