మరో నాలుగు తరాలకి కావాల్సిన ఏ.ఆర్ రెహమాన్!

మన దేశంలో సినిమాలు చూడని వారు ఉంటారేమో కానీ సంగీతం వినని వారు ఉండరు. అందులోనూ ఏ.ఆర్ రెహమాన్ గారి సంగీతం తెలియని వాళ్ళు అస్సలు ఉండరు.ఇప్పటి … More